ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЕИК по Булстат 121606372
на "Девора България" АД   към 31.12.2003 г.
Наименование на разходите текуща година предх. година Наименование на приходите текуща година предх. година
А. Разходи за обичайната дейност     А. Приходи от обичайната дейност    
I. Разходи по икономически елементи     I. Нетни приходи от продажби на:    
Разходи за външни услуги 4 4 -услуги 4 5
Общо за група I: 4 4 Общо за група I: 4 5
III. Финансови разходи     III.Финансови приходи    
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 4 1 Положителни разлики от промяна на валутни курсове 4  
Други разходи по финансови операции     Общо за група III: 4  
Общо за група III: 4 1 Б.Общо приходи от дейността (I+II+III) 8 5
Б.Общо р-ди за дейността (I+II+III) 8 5 В. Загуба от обичайната дейност    
В. Печалба от обичайна дейност     IV. Извънредни приходи    
IV. Извънредни разходи     Г.Общо приходи (Б+IV) 8 5
Г. Общо разходи (Б + IV) 8 5 Д.Счетоводна загуба    
Д. Счетоводна печалба     Е. Загуба (Д + V)    
V. Разходи за данъци          
- Данъци от печалбата          
Е. Печалба (Д - V)          
Всичко (Г + V + Е) 8 5 Всичко (Г + Е) 8 5
Дата: 31.03.2004 г. Съставил:                                    Ръководител:
С. Киркова Е. Ризов
Заверил:
Дипломиран експерт счетоводител:
Дамян Дамянов