Годишен финансов баланс на Лирекс БГ ООД консолидиран
ДОКЛАД
Счетоводен баланс
Отчет за приходи и разходи
Отчет за собствения капитал
Отчет за паричния поток