Годишен финансов отчет на Лирекс Нет ООД
ДОКЛАД
Счетоводен баланс
Отчет за приходи и разходи
Отчет за собствения капитал
Отчет за паричния поток