start news guide business art entertainment sport
Важни телефонни номера в София: Телефонни услуги
Поръчки, покани и справки за междуселищни разговори 121
Поръчки за международни разговори 0123
Телеграми по телефона 140
Събуждане по телефона 120
М-тел - информация *88
Глобул - информация 089 123
Мобиком - информация 048 950022, 048950033

<< back

10 Години Индекс-България!

Предложения и коментари към:

page compiled in 0.00 sec